Distances līgums.

SIA „Lat Met”, nodokļu maksātāja reģ. nr.44103033222, juridiskā adrese “Meistari”, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4227, Latvija, turpmāk saukts Piegādātājsun persona, kas savās interesēs vai pārstāvot citas juridiskas personas intereses veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs,  abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk tekstā sauktu Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Distances līgums sagatavots pamatojoties uz  MK noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".  SIA "Lat Met" ražošanas uzņēmums, kas specializējies praktisku un kvalitatīvu metāla izstrādājumu ražošanas jomā latmet.com interneta veikalā publicētās preces lielākoties netiek uzglabātas noliktavā, bet tiek izgatavotas pēc jūsu individuāla pasūtījumu, tāpēc veicot pasūtījumu jums tiek dota iespēja koriģēt preces krāsu izmērus un citas īpašībās. Pat izvēloties tipveida risinājumu, prece tiks izgatavota pēc individuāla pasūtījuma, tāpēc veicot pasūtījumu piegādes termiņš varbūt lielāks, ka ierasts iepērkoties klasiskā interneta veiklā. Arī atteikuma tiesības individuāliem pasūtījumiem pasūtījumiem ir ierobežotas, tāpēc pirms veikt pasūtījumu rūpīgi iepazīstieties ar preces aprakstu, nepieciešamības gadījumā jūs varat mums uzdot papildus jautājumus vai nosūtīt informāciju par vēlamajām preču specifikācijas izmaiņām. Jā ir šaubas par preču atbilstību, jūsu vajadzībām un situācijas preču uzstādīšanas vietā, jūs varat pie mums saņemt bezmaksas konsultāciju zvanot vai rakstot. Nepieciešamības gadījumā par samaksu jūs varat pie mums pasūtīt ar objekta apsekošanu, konsultāciju pie jums uz vietas, vai individuālu projektēšanu (rasējuma sagatavošanu un saskaņošanu ar jums).

Šis līgums, apliecina Piegādātāja gatavību sniegt piegādes un montāžas pakalpojumus, izgatavot un piegādāt, metāla izstrādājumus (vārtus un žogus, margas un kāpnes, tirdzniecības stendus, vides priekšmetus, vārtu automātiku, detaļas būvniecībai, mašīnbūvei un sadzīvei, citus izstrādājumus pēc individuāla pasūtījuma)

Šī līguma noteikumi attiecas uz šī līguma pielikumā apstiprināto pasūtījumu un attiecas arī uz darījumiem nākotnē. Jauni darījumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem tikai brīdī, kad Puses abpusēji tos ir apstiprinājušas jaunā pasūtījuma Specifikācijā.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Pircējs pērk - apņemas pieņemt un apmaksāt, bet Piegādātājs pārdod - apņemas izgatavot un/vai piegādāt Preces un/vai pakalpojumus.

1.1.2. Sākotnēja preču specifikācija ir norādīta latmet.com interneta veikla konkrētā preču aprakstā, Izmēru, materiālu, krāsu, cenu, daudzumu un citas preču īpašības Pircējs norāda veicot pasūtījumu. Papildus preču īpašības un izmaiņas Puses saskaņo E- pasta, SMS, whatsapp sarakstēs, turpmāk tekstā – Specifikācija. Specifikācija var sastāvēt no vairākiem dokumentiem, failiem (rasējumi un tehniskā informācija, komercpiedāvājums, e-pasta sarakste, pieņemšanas nodošanas akts, rēķini, utt)

1.2. PVN tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Ja pēc kādas no Pušu iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti šajā Līgumā vai to pielikumos, tad Pušu pienākums ir nodot otram saskaņošanai grozīta projekta un tāmes dokumentāciju un noslēgt papildus vienošanos.

1.4. Gadījumā, ja Puses nevienojas par neparedzēto darbu apjomu vai to izmaksām, Puses turpina šī Līguma izpildi atbilstoši iepriekš saskaņotajai Specifikācijai.

2. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pircējs apņemas:

2.1.1.      Pieņemt un termiņā apmaksāt pasūtītās preces un pakalpojumus;

2.1.2.      Nekavējoties rakstveidā paziņot Piegādātājam par visiem Līguma 1.3. punktā minētajiem neparedzētajiem darbiem, kas varētu rasties no jauna un, kas Piegādātājam varētu traucēt Līguma izpildi;

2.1.3.      Savlaicīgi sniegt atbildes uz Piegādātāja jautājumiem par pasūtījumu Specifikāciju;

2.2.   Atbildēt par konfidencialitātes ievērošanu;

2.3.        Pircējam ir tiesības:

2.2.1.      Jebkurā darbu posmā pārbaudīt paveikto darbu apjomu un kvalitāti, (lūdzot nosūtīt ražošanas procesa foto uzņēmumus vai apsekot Lat Met ražošanas cehu pirms tam vienojoties par apsekošanas laiku un vietu ;

3. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Piegādātājs apņemas :

3.1.1.      Kvalitatīvi izpildīt darbus 30 darba dienu laikā pasūtījuma veikšanas brīža. Gadījumā, ja pasūtījuma izpildei ir nepieciešams cits termiņš Puses to individuāli saskaņo -Specifikācijā.

3.1.2.      Atbildēt par konfidencialitātes ievērošanu;

3.1.3.      nekavējoties iesniegt rakstiskus priekšlikumus Pircējam par 1.3. punktā minētajiem darbiem, kādi varētu rasties pēc Līguma noslēgšanas no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ nepieciešams izmainīt saskaņoto Specifikāciju;

3.2. Piegādātājam ir tiesības izgatavot un piegādāt Preci pirms termiņa;

3.3. Gadījumā, ja Pircējs līgumā paredzētajā termiņā nav veicis maksājumu vai citā veidā pārkāpj šī Līguma vienošanos, Piegādātājs ir tiesīgs vienpersoniski grozīt līguma noteikumus.

3.4. Piegādātājs ir tiesīgs bez paskaidrojuma atteikties no pasūtījuma izpildes, atgriežot no Pircēja saņemtos maksājumus. Par jau paveiktajiem darbiem, ko Pircējs jau ir saņēmis maksājumi netiek atgriezti.

3.5. Piegādātājam ir tiesības jebkurā brīdī koriģēt latmet.com internetā publicēto produktu specifikāciju. Veiktās izmaiņas neattiecas uz jau apstiprinātiem un ražošanā esošiem pasūtījumiem. Pirms Piegādātājs ir apstiprinājis, ka pasūtījums pieņemts un nodots ražošanā, Piegādātājs ir tiesīgs Pircēju informēt par vēlamajām produkta specifikācijas izmaiņām. Pirms ražošanas uzsākšanas jebkura no Pusēm var pieņemt Specifikācijas izmaiņas vai atteikties no pasūtījuma. Gadījumā, ja atteikšanās no pasūtījuma notiek pirms ražošanas uzsākšanas, Pircējam tiek atgriezts avanss par nesaņemtajām precēm un pakalpojumiem.

4.     LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1.  Pircējs veic preču pasūtīšanu caur latmet.com interneta veikalu, e- pasta sarakstē vai citā veida, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 4.2.Jaunu individuālu  pasūtījumu tāmēšanas darbus Piegādātājs parasti veic bez maksas, izmaksu kalkulāciju balstot uz pasūtītāja iesūtīto tehnisko informāciju, sagatavojot Komercpiedāvājumu;

4.3.  Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt objekta apsekošanas darbus vai izstrādājuma projektēšanu, Piegādātājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt bez maksas vai prasīt samaksu sagatavojot komercpiedāvājumu par objekta apsekošanu un/vai projektēšanu. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs to apstiprināt vai noraidīt;

4.4.  Preču un pakalpojuma cenas ir norādīta latmet.com. Darījuma kopējā summa tiek norādīta pasūtījuma Specifikācijā.

4.5.  Puses vienojas par šādu norēķinu kārtību:

4.5.1.  Nekavējoties pēc darījuma apstiprināšanas un līguma parakstīšanas, Pircējs apņemas iemaksāt Piegādātājam avansa maksājumu, kāds ir norādīts Specifikācijā; 

4.5.2.      Dažām precēm latmet.com mājaslapā var nebūt norādīta cena. Tas nenozīmē, ka šo preci par saņemt bez maksas. Ja jūs veiksiet šādā preces pasūtīšanu, jums tiks nosūtīt komercpiedāvājums(Specifikācija) ar individuālu cenu aprēķinu un Pircējs varat izlemt pasūtīt šo preci vai nē. Savukārt pārdevējs ir tiesīgs vienpersoniski izlemt piegādāt Pircējam uz pēc apmaksu vai prasīt avansa maksājumu.  Gadījumā, ja Piegādātājs ir Pircējam piegādājis preces uz pēc apmaksu, vai gadījumā Puses atsevišķā Specifikācijā ir saskaņojušas lielāku cenu, kā bija saņemts avanss,  atlikušo Preču vērtību Pircējs apmaksā Piegādātājam piecu dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

4.6.  Gadījumā, ja šī līguma noteikumi ir pretrunā ar līguma Specifikācijā - Komercpiedāvājumā norādīto informāciju un apmaksas kārtību, tad par pareizo un galveno tiek uzskatīta komercpiedāvājumā norādītā informācija;

4.7.  Pircējam, pieņemot Preci, ir jāpārbauda tās skaits un kvalitāte. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas laikā tiek konstatēti preces defekti vai citas neatbilstības, tas tiek fiksēts pieņemšanas nodošanas aktā, tas nerada Līguma anulēšanu vai avansa atdošanu. Piegādātājam piecu dienu laikā no nepilnību konstatēšanas brīža jāuzsāk Preces defektu novēršana vai jāvienojas ar Pircēju par jaunu preces piegādes termiņu. Gadījumā, ja garantijas laikā atklājas slēpti defekti, Pircējs Piegādātāju ir tiesīgs informēt arī pēc preču pieņemšanas. Pēc preču pieņemšanas pretenzijas par daudzumu un jau sākotnēji redzamām preces īpašībām netiek pieņemtas;

4.8.  Ja Pircējs nepilda šī Līguma 2. punktā minētos noteikumus un nav norēķinājies par Preci nolīgtajā termiņā, Pircējs maksā līgumsodu Piegādātājam 0,5% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.

5. LĪGUMA NOTEIKUMIA, GROZĪŠANA UN PAPILDINĀŠANA

5.1.  Jauna darījuma Specifikācija tiek uzskatīta par apstiprinātu:

5.1.1.       Ja Puses to abpusēji ir parakstījušas dokumenta formāta;

5.1.2.       Ja pasūtītājs ir iemaksājis avansa maksājumu, pamatojoties uz piegādātāja piestādītu avansa rēķinu;

5.1.3.       Ja Pasūtītājs E-pasta vai citā elektroniskā formātā brīvā tekstā ir apstiprinājis pasūtījumu.

5.2.  Puses vienojas, ka rēķini par savstarpēji saskaņotām pasūtījumu Specifikācijām var tikt nosūtīti elektroniski.

5.3. Pēc šī Līguma stāšanās spēkā Pircējs var grozīt savu pasūtījumu, ja Piegādātājs vēl nav uzsācis darbu pie saskaņotās Specifikācijas izpildes.

5.4. Ja Piegādātājs jau ir uzsācis darbu pie saskaņotās Specifikācijas izpildes(ražošanas), Pircējs nevar atteikties no sava pasūtījuma un viņam ir jāpieņem un jāapmaksā Prece atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

5.5. Ja Piegādātājs vēl nav uzsācis darbu pie saskaņotās Specifikācijas izpildes un Puses vienojas par jaunu pasūtījumu, tas tiek noformēts kā jauna Specifikācija, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.6.  Atteikuma tiesības no piegādātas preces

5.6. Gadījumā, ja pircējs ir noformējis pasūtījumu interneta veiklā un pasūta rūpnieciski ražotu preci. (Piemēram:  vārtu automātiku, utt)Pircējam ir tiesības atteikties no rūpnieciski ražotām tipveida precem 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces transportēšanu sedz Pircējs.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

5.6.1. pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

5.6.2. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma (visi latmet.com piedāvājumā esošie metāla izstrādājumi tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma - vārti, margas, tirdzniecības stendi, vides priekšmeti, mēbeles, utt);

5.6.2. Pircējs ir saņēmis pakalpojumu  (piegāde, projektēšana, montāža, izgatavošana, utt)

5.7. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.8. Puses vienojas, ka veicot darījumu latmet.com mājaslapā Puses piekrīt šī distances līguma noteikumiem, gadījumā, ja pēc Pušu iniciatīvas rodas nepieciešamība parakstīt pa dokumentus puses piekrīt dokumentus parakstīt dokobit.com portālā parakstu apliecinot elektronisku ar drošu parakstu.

6.NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par saviem līgumā  paredzētajiem pienākumiem, ja šos pienākumus nav iespējams izpildīt saskaņā ar stihiskām nelaimēm, ārkārtēju stāvokli, kas būtiski ietekmē šī līguma izpildi;

6.2. Puses, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, informē viena otru par šo apstākļu veidu un apjomu, un, parakstot atsevišķu rakstisku vienošanos, pagarina savu līgumā noteikto saistību izpildes termiņus vai groza citus līguma noteikumus uz laiku, kamēr šādi apstākļi un/ vai to sekas turpina skart Puses. .

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Katrai no Pusēm trīs dienu laikā jāinformē otra Puse par savu rekvizītu maiņu un par jebkuriem apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma saistības izpildi.

7.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Līguma grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

7.3. Strīdus, kas rodas starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Savukārt, ja strīdu  nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdu nodod izskatīšanā LR Tiesā, saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu.

7.4. Parakstot šo līgumu Pircēju pārstāvošā amatpersona sniedz personisku galvojumu, ka preces tiks apmaksātas.

7.5. Līgums ir spēka uz nenoteiktu laiku. Gadījumā, ja tajā brīdī nav iesāktu darījumu un Puses viena pret otru ir izpildījusi pilnīgi visas saistības, Puses ir tiesīgas līgumu pārtraukt pēc saviem ieskatiem otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš.

7.6. Šis Līgums tiek uzskatīts par apstiprinātu brīdi kad pircējs ir veicis atzīmi latmet.com mājaslapā par šī līguma apstiprināšanu

7.7.  Datu apstrāde:  Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

7.8.  Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā [Privātuma politika].

8.PIEGĀDĀTĀJA REKVIZITI

Piegādātājs: SIA „Lat Met”; NM Reģ. Nr. 44103033222 PVN reģ. Nr.LV44103033222, juridiskā adrese “Meistari”, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4227, Latvija www.latmet.com ; www.latmet.eu ; [email protected] Tālr.:+371 64229800 A/S Swedbank; Kods: HABALV22 IBAN: LV80 HABA 0551 0085 3147 3


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.